§1. Navn og hjemsted og definition

Stk. 1. Foreningens navn er Fan Trust Aarhus

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

Stk. 3. Foreningen er en støtteforening til AGF af 1880´s Fodbold afdeling, og dennes eliteoverbygning, aktieselskabet Aarhus Elite A/S (fremover benævnt, AGF)
 

§2. Foreningens Formål

Stk. 1. Arbejder for at foreningens medlemmer får indflydelse i AGF gennem ejerskab og fremadrettet konstruktivt og positivt arbejde som en del af klubben.

Stk. 2 At fungere som et demokratisk samlingspunkt, hvor fans, frivillige, sponsorer, amatører, aktionærer og alle dele af fællesskabet i og omkring AGF kan samles.

Stk. 3. at disponere over de af foreningen ejede aktiver på den måde, der bedst sikrer en bæredygtig sportslig, økonomisk og værdimæssig udvikling i AGF overensstemmelse med foreningens værdigrundlag.

Stk. 4. At arbejde for en åben, ansvarlig og demokratisk styring af AGF.
 

§3. Medlemmer

Stk. 1. Enhver person, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes af foreningen af bestyrelsen.
Eksklusionen skal være sagligt og skriftligt begrundet. En eksklusion kan appelleres til den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og fungerer med øjeblikkelig virkning.

Stk. 4. Udmelding eller eksklusion giver ikke ret til formålsmæssig tilbagebetaling af kontingent.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves ved indmelding.

Stk. 6. Bestyrelsen kan vedtage nye kontingenttyper, eller periodemæssige rabatter, i det omfang den finder det formålstjenstligt. Kontingenttaksten skal forelægges på førstkommende generalforsamling til orientering.

Stk. 7. Ved manglende betaling af kontingent efter én udsendt indbetalingsopkrævning og to udsendte rykkere hvor der ikke er betalt indenfor fristen kan af bestyrelsen indstille medlemmet til eksklusion af foreningen. Denne beslutning kan appelleres efter reglerne anført i §3. stk. 2.
 

§4. Kontingent

Stk. 1. kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling eller alternativt på en, af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Kontingentet er gældende fra foreningens regnskabsår. Genindmeldelse er gældende fra betalingsdatoen, såfremt denne ligger efter udløbsdatoen. Jf.§3.
 

§5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel på foreningens hjemmeside samt pr. e-mail til foreningens medlemmer.

Stk. 3. Alle medlemmer, der har betalt kontingent er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

                 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
                 2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for                         det kommende år.
                 3. Debat og vedtagelse af formandens beretning og arbejdsplan.
                 4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
                 5. Behandling af indkomne forslag.
                 6. Fastsættelse af budget, herunder kontingent.
                 7. Valg til bestyrelsen jf. § 7.(2 i lige år og 3 i ulige år, ved stemmelighed afholdes ny
                      afstemning. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning.)
                 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
                 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (hvert år)
                 10. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 6. Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgaver at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning, og der kan stemmes på et antal personer der svarer til én over halvdelen af de pladser der skal besættes. Personer vælges i rækkefølge efter deres samlede stemmetal indtil alle pladser der er på valg er besat.

Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen af holdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 

§7. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af en formand, næstformand, kasserer og to menige medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to årig periode.

Stk. 2. Til bestyrelsen kan vælges alle stemmeberettigede medlemmer der er fyldt 18 år på tidspunktet for valget.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. En formand, en sekretær, næstformand og kasserer vælges til enhver tid i og af den siddende bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, foreningens værdigrundlag og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, ligesom den kan udpege medlemmer til tillidsposter i andre foreninger og/eller selskaber.

Stk. 7. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt at 3 ud 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Stk. 9. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.
 

§8. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger fodboldsæsonen og er således 1. juli – 30. juni. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Årsrapporten skal give et retvisende billede af foreningens balance samt resultat. Årsrapporten skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Kassereren og sekretæren skal på bestyrelsens vegne føre et medlemskartotek, bogholderi samt regnskab, der til enhver tid udviser foreningens økonomiske stilling samt resultatet af driften på en overskuelig måde.

Stk. 4. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant jvf. § 4.

Stk. 5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
 

§9. Tegningsret, formue og investeringer

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med næstformanden.

Stk. 2. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3. Foreningens midler må kun anvendes til opfyldelse af formålsparagraffen. Hvis der investeres i aktier, må der kun investeres i enten A-eller B-aktier i Aarhus Elite A/S.

Stk. 4. Det er bestyrelsen, der vurderer hvor stor en del af foreningens midler, som bør anvendes til opkøb af aktier og på hvilke vilkår, inden for den bemyndigelse generalforsamlingen og aktionæroverenskomsten i Aarhus Elite A/S giver til dette.

Stk. 5. Der kan ydes støtte til officielle ungdomshold, tifo mv. hvis det af bestyrelsen er blevet godkendt i følgende glædende regler. Jf.§7. og ikke strider imod foreningens formål jf.§2. og værdier.

Stk. 6. Foreningen må ikke optage lån, stille kaution eller på nogen anden måde påtage gældsforpligtelser.

Stk. 7. 10 procent af regnskabsårets samlede overskud doneres til ungdomsafdelingen i AGF.
 

§10. Hæftelse

Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
 

§11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ændres med 2/3 flertal af de stemmeberettigede fremmødte på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra når de er vedtaget.
 

§12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved at minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde AGF af 1880´s fodbold afdeling, der herefter disponerer over denne, dog skal de være til glæde for den brede fan skare.
 

§13. Datering

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28. september 2017.