Ordinær Generalforsamling i Fan Trust Aarhus

Torsdag d. 4. oktober 2018
Tid: Kl. 18.30
Sted: Ceres Arena, Stadion Allé
Lokale 10

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.

3. Debat og vedtagelse af formandens beretning og arbejdsplan.

4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af budget, herunder kontingent.

7. Valg til bestyrelsen jf. § 7.(2 i lige år og 3 i ulige år, ved stemmelighed afholdes ny afstemning. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning.)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (hvert år)

10. Eventuelt.

Under punkt 2. Orientering om status mht. stadionanalysen.

Under punkt 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Under punkt 7. Bestyrelsen ser gerne at medlemmer der har lyst til at bidrage stiller op til bestyrelsen. Du/I bliver ikke dynget til med arbejde.

Med venlig hilsen
Formand
Torben Mikkelsen